जे चांगले नाही त्याला वाईट म्हटले जाते. 'वाईट वाटले' हा शब्दप्रयोग दुःख झाले, नाराजी वाटली अशा अर्थाने वापरला जातो. 'एखाद्याचे वाईट करणे' याचा अर्थ एखाद्याला इजा किंवा नुकसान पोहोचवणे असा होतो.