ह्या वर्गासाठी मुख्य लेखः मोबाईल फोन.

उपवर्ग

एकूण ५ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील ५ उपवर्ग आहेत.