राग पूर्वी हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.