रागेश्री हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.