रसायनशास्त्राच्या अभ्यासकास रसायनशास्त्रज्ञ म्हणतात.