यशोवर्मन (अंदाजे आठवे शतक) हा एक कनौजचा राजा होता.