मीरा रोड हे मुंबईचे उपनगर आहे.

मीरा रोड वरील इमारती
मीरा रोड is located in मुंबई
मीरा रोड
मीरा रोड
मीरा रोड


मीरा रोड
दूरध्वनी क्र.- +९१-२२-+९१-२२- फॅक्स क्र.-+९१-२२-+९१-२२- ई-मेल पत्ता- संकेत स्थळ-
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
दहीसर
मुंबई उपनगरी रेल्वे:पश्चिम उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
भाईंदर
स्थानक क्रमांक:२३ चर्चगेटपासूनचे अंतर ' कि.मी.