मिठाई हा हिंदी शब्द आहे. तो उत्तर भारतातुन इकडे आला.(मिठी लगती वह मिठाई). मावा, साखर, खाण्याचे रंग, इत्यादी टाकुन ती बनविली जाते.