मायक्रोमीटर

लांबीचे एकक: मीटरचा एक दशलक्षवावा भाग

मायक्रोमीटर हे एसआय पद्धतीतील लांबीचे एकक आहे.