माधेपुरा भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर माधेपुरा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.