मॉंटेनिग्रिन (Crnogorski, Црногорски) ही स्लाव्हिक भाषासमूहामधील सर्बो-क्रोएशियन ह्या भाषेची एक उपभाषा मानली जाते. मॉंटेनिग्रिन ही मॉंटेनिग्रो ह्या देशाची राष्ट्रभाषा असून ती सर्बियन, बॉस्नियनक्रोएशियन ह्या भाषांसोबत मिळतीजुळती आहे.

साचा:स्लाव्हिक भाषासमूह