महासत्ता हे इचलकरंजी शहरातुन प्रकाशित होणारे दैनिक आहे.