हि नदी नेसरी मधुन् जाते.

मलप्रभा नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश कोल्हापूर जिल्हा, महाराष्ट्र

मलप्रभा नदी ही महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक नदी आहे.