मटकीची उसळ एक महाराष्ट्रीय खाद्यपदार्थ आहे. या उसळीत मोड आलेली मटकी वापरतात.

पाक कृती

संपादन