मंगळवार हा आठवड्यातील एक वार आहे.

हे सुद्धा पहासंपादन करा