भौतिकशास्त्राच्या अभ्यासकास भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणतात.