भूपृष्ठमितीशास्त्र

ही पृथ्वी विज्ञानाची एक शाखा आहे.