भूपृष्ठमितीशास्त्र

भूपृष्ठमितीशास्त्र पृथ्वी विज्ञानाची एक शाखा आहे.