भुलेश्वरी नदी ही महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील एक नदी आहे.

भुलेश्वरी नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश अमरावती जिल्हा महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते तापी नदी