बौद्ध धर्मात धम्माची पूर्णपणे दीक्षा घेतलेल्या व मठात/विहारात राहणाऱ्या स्त्रियांना भिक्खुणी (संस्कृत: भिक्षुणी) म्हणतात. भिक्खूणी ह्या बौद्ध साध्वी असतात.

भिक्खुणी - खंद्रो रिनपोच

चित्र दालन

संपादन
 
A Taiwanese bhikṣuṇī, a member of the Dharmaguptaka ordination lineage.
 
A high-ranking bhikṣuṇī in the Chinese Buddhist tradition during an alms round.
 
Full bhikṣuṇī ordination is common in the Dharmaguptaka lineage. Vesak, Taiwan