भास् म्ह् न्जे मेन्दुत् आलेल्या क्ल्पनान्चे प्रत्य्क्ष् दिसणे.एखादि काल्प्निक गट्ना प्रतक्ष गडत् आहे असे वातणे.