गुणाकाराच्या विरुध्द एक गणितीय प्रक्रीया.

६ / २ = ३