पुढे (भविष्यात) होणारी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी वापरला जाणारा काळ.


काळ
भूतकाळ - वर्तमानकाळ - भविष्यकाळ