महाराष्ट्रात परंपरेने लोककथागीते गाणा-यांना भगत असे म्हटले जाते. निरनिराळ्या भगतांचे निरनिराळे वर्ग आहेत.

  • पोतराज - लक्ष्मीबाई किंवा मरी आाईचे भगत.
  • वासुदेव - कृष्णाचे भगत.
  • गोंधळी - अंबाबाई भगत.
  • भराडी - भैरवाचे भगत.
  • जोगती - देवीचे भगत.
  • वाघे - खंडोबाचे भगत.