ब्रीदवाक्य म्हणजे एखाद्या व्यक्ति, देश वा संकल्पनेच्या ध्येयाचे एका वाक्यात केलेले वर्णन.आधार संघटना