बाळकृष्ण हरी चाफेकर हे वॉल्टर चार्ल्स रँड या इंग्रज अधिकाऱ्याचा वध करून हे फासावर चढत हुतात्मे झाले.