बालरोगशास्त्र हे सहसा १६ वर्षांखालील व्यक्तींच्या तब्येतीबद्दलचे वैद्यकशास्त्र आहे.