बाटु खान (१२०५ - १२५०) हा चंगीझ खानचा नातू व जोचीचा मुलगा होता.