पटावर सोंगट्या मांडून खेळायच्या बैठ्या खेळात पडलेले ‘दान’ बघण्यासाठी फासे अथवा सहा बाजू असलेले ठोकळे वापरले जातात.

Paschier Joostens, De Alea, 1642