१८० अंशांपेक्षा मोठ्या पण ३६० अंशांपेक्षा लहान मापाच्या कोनास प्रविशालकोन म्हणतात.

Reflex angle.svg

प्रविशालकोन: > १८० अंश पण < ३६० अंश