मुख्य मेनू उघडा


Info talk.png
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


प्रजाती हा शब्द मुख्यता प्राण्यांच्या, सजीवांच्या, इत्यादी वस्तूंच्या वर्गीकरणासाठी वापरल्या जातो. एका मुख्य जाती पासून तयार होणाऱ्या वेग वेगळ्या जातीस प्रजाती असे संबोधतात.