पोळपाट म्हणजे पोळ्या ज्यावर लाटल्या जातात तो लाकडाचा वा धातुचा पाट. हा गोल आकाराचा असतो व एकदम सपाट असतो. लाटण्याच्या सहाय्याने यावर पोळ्या लाटल्या जातात.[ चित्र हवे ]