पेल्टास्ट (प्राचीन ग्रीक: πελταστής) हे प्राचीन ग्रीसमधल्या साध्या पायदळींमधला एक प्रकार होता आणि तो बऱ्याचदा चकमके म्हणून किंवा गनिमी काव्यासाठी वापरले जात.

अग्रियेनियन पेल्टास्ट. ह्या पेल्टास्टने तीन जॅवेलिन (भाले) धरले आहेत. एक फेकणाऱ्या हातात आणि आणीबाणीच्यावेळी त्वरंत कुमक म्हणून उरलेले दोन त्याच्या पेल्टेवाल्या हातात धरलेले आहे.