चकमक्या (skirmisher) हा पायदळाचा किंवा घोडदळाचा सैनिक असून त्यास फलटणीच्या आघाडीस ठेवले जाते. अशा सैनिकाला बहुतेक, चकमक रेषेवर ठेवून शत्रूला हैराण करण्यास त्याचा उपयोग करून घेतात.

चकमके