नदी, नाले, समुद्र असे पाण्याचे प्रवाह किंवा साठे ओलांडायचे असेल तर पुलाचा वापर करतात.