पाईन वृक्ष

णमूभछ
(पाइन या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पाईन वृक्ष हे सरळ उंच वाढणारे सुचिपर्णी झाड आहे.

पाईन वृक्ष
पाईन वृक्ष
पाईन वृक्षाची घनदाट वने