पांझरा नदी

तापी नदीची उपनदी,ह्या नदी काठी धुळे शहर वसले आहे.