परशुराम सायखेडकर नाट्यगृह

हे नाशिक येथील कला मंदिर आहे. बहुतेक सर्व व्यावसायfक नाटकांचे खेळ येथे होत.

इ.स. २००४ मध्ये काढलेल्या या चित्रात नाट्यगृह व समोरील रस्ता दिसत आहेत.