म्हणजे मृत्यूनंतर परलोकात चांगले स्थान मिळविण्याची इच्छा