नौका म्हणजे पाण्यामधून इकडून तिकडे जाणारे वाहन. नौकांचे प्रकार :-

 • तराफा
 • होडके
 • होडी
 • डिंगी (रबरी होडी)
 • मोटरबोट
 • लॉंच
 • फेरीबोट
 • शिडाचे जहाज
 • मालवाहू जहाज
 • उतारूवाहू जहाज
 • तेलवाहू जहाज
 • आगबोट
 • आरमारी नौका
 • विमानवाहू नौका
 • पाणबुडी