निगडी हा पुण्याच्या पश्चिमेकडील भाग आहे. एक सुनियोजित शहर अशी निगडीची ओळख आहे

इतिहाससंपादन करा

भौगोलिक सीमासंपादन करा

महत्त्वाची ठिकाणेसंपादन करा

उद्याने आणि टेकड्यासंपादन करा

  • उद्याने
  • टेकड्या

वाहतूकसंपादन करा

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थासंपादन करा

संस्थासंपादन करा

शिक्षणसंपादन करा

ज्ञान प्रबोधिनी

संस्कृतीसंपादन करा

हेसुद्धा पहासंपादन करा

परिसरातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वेसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा