नंदिनी

निःसंदिग्धीकरण पाने

नंदिनी ही भारतीय पुराणकथांमधील वसिष्ठऋषींच्या आश्रमातील गाय. नंदिनी ही स्वर्गातील गाय कामधेनूची मुलगी होय.