दापोली शहर

महाराष्ट्रातले एक शहर

दापोली शहर हे दापोली तालुक्याचे मुख्यालय आहें.