दक्षिण दिशा

प्रमुख दिशांपैकी एक दिशा

दक्षिण ही चार प्रमुख दिशांपैकी एक आहे. ही दिशा उत्तरेच्या विरुद्ध आणि पूर्व पश्चिमेला लंबरूप असते.

दक्षिण दिशा

हे सुद्धा पहा संपादन