जो व्यक्ती तिरंदाजी करतो त्या व्यक्तीला तिरंदाज असे म्हटले जाते.