तबला हे वाद्य वाजविणाऱ्याला तबलजी असे म्हणतात. पंडित झाकिर हुसेन हे एक नावाजलेले तबलजी आहेत.