टारफुला, शंकर पाटील या सुप्रसिद्ध मराठी लेखकाची कादंबरी आहेत.