टक्का हे एखाद्या संख्येच्या १००शी गुणोत्तराचे मानक आहे.

  • १ टक्का = १/१०० = ०.०१ = १%
  • २ टक्के = २/१०० = ०.०२ = २%
  • १०० टक्के = १००/१०० = १.०० = १००%