झंपताल

(झपताल या पानावरून पुनर्निर्देशित)
झंपताल
मात्रा १०
विभाग (अंग) ४ (२+३+२+३)
टाळी १, ३, ८
खाली

परिचय

संपादन
  १           २          ३            ४         ५                 ६        ७    ८        ९        १०      
  धी      ना    धी         धी          ना   ती         ना    धी        धी        ना
  ×    २   ०    ३

ताल उपांग

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन