जूल (Joule) हे ऊर्जामापनाचे एकक आहे.

१ कॅलरी = ४.२ ज्यूल्स..

१ किलोकॅलरी = ४.२ किलोज्यूल्स.