ज्याँ-व्हिक्टर पाँसेले

ज्यॉं-व्हिक्टर पॉंसेले हा फ्रेंच गणितज्ञ होता.